RE/MAX REKLAMAČNÍ ŘÁD


„Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování tím, že jednáme v souladu s Reklamačním řádem."

 

  1. Realitní kanceláří RE/MAX se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě smlouvy o franšíze uzavřené se společností RE/MAX Česká republika smluvně oprávněna k využívání systému RE/MAX. Každá realitní kancelář RE/MAX je nezávisle vlastněna a provozována.
  2. Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář RE/MAX poskytuje realitní služby.

  3. Shledá-li klient služby poskytované příslušnou realitní kanceláří RE/MAX za nevyhovující, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u příslušné realitní kanceláře RE/MAX.
  4. Příslušná realitní kancelář RE/MAX sepíše s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol na aktuálně platném formuláři přijatém v danou dobu společností RE/MAX Česká republika. Klient má právo na kopii reklamačního protokolu. Formulář Reklamačního protokolu je v elektronické podobě ke stažení ZDE.

  5. Reklamace bude příslušnou realitní kanceláří RE/MAX vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář RE/MAX s klientem písemně nedohodne jinak.

  6. Reklamaci může realitní kancelář RE/MAX uznat jako oprávněnou, nebo neoprávněnou.

  7. Pokud realitní kancelář RE/MAX uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní, a poskytne klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména sleva na poskytovaných realitních službách. Realitní kancelář RE/MAX zašle kopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti RE/MAX Česká republika.

  8. Pokud realitní kancelář RE/MAX uzná reklamaci za neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta. Realitní kancelář RE/MAX zašle koopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti RE/MAX Česká republika. Společnost RE/MAX Česká republika vyhodnotí reklamaci a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve příslušnou realitní kancelář RE/MAX, aby zjednala náležitou nápravu dle pokynů společnosti RE/MAX Česká republika.

  9. Na základě zjištění učiněných z reklamačních protokolů vyvozuje realitní kancelář RE/MAX a společnost RE/MAX Česká republika důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

  10. Realitní kancelář RE/MAX a společnost RE/MAX Česká republika zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  11. Tento reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře RE/MAX na území České republiky.

  12. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 16. prosince 2005. Tento reklamační řád může být měněn pouze společností RE/MAX Česká republika.